fbpx

ABUSE POLICY

ABUSE POLICY XsToCloud – VERSIE 1.09

Door middel van dit document wil XSTOCLOUD zijn klanten en gebruikers van diensten van XSTOCLOUD (hierna te noemen gebruiker[s]) wijzen op de gevolgen van het schenden van de Acceptable Use Policy. (AUP). Daarnaast wordt in dit document beschreven hoe internetgebruikers een overtreding van de AUP bij XSTOCLOUD kunnen aanmelden.

Voor meldingen van schendingen van de AUP ten aanzien van onrechtmatige en/of strafbare inhoud op internet, hanteert XSTOCLOUD een aparte Notice-and-Take-Down (NTD) procedure, deze wordt hieronder beschreven. Voor andere overtredingen van de AUP geldt de procedure die daar weer onder beschreven is.

Notice and Takedown
XSTOCLOUD hanteert een specifieke Notice-and-Take-Down (NTD) procedure voor meldingen van schendingen van de Acceptable Use Policy ten aanzien van onrechtmatige en/of strafbare inhoud op internet. Deze procedure is gebaseerd op, en onderschrijft daarmee, de in 2008 gelanceerde NTD-gedragscode. We maken onderscheid tussen meldingen van bedrijven en particulieren enerzijds, en acties, interventies en verzoeken van/door autoriteiten (overheid) anderzijds. Bij meldingen hanteren we de hier beschreven NTD-procedure. Bij acties en verzoeken van autoriteiten handelen wij uitsluitend op basis van een harde, wettelijke onderbouwing zoals een uitspraak, beschikking of bevel.

Indienen melding

 • De melder dient in eerste instantie contact op te nemen met de inhoudsaanbieder om tot overeenstemming te komen.
 • Een melding bij XSTOCLOUD dient de volgende informatie te bevatten, om in behandeling genomen te kunnen worden:
  • vermelding dat de melding een NTD-verzoek betreft,
  • de contactgegevens van de melder,
  • een beschrijving van de mislukte poging om tot overeenstemming te komen met de inhoudsaanbieder,
  • de gegevens die XSTOCLOUD nodig heeft om de inhoud te kunnen beoordelen, waaronder ten minste de locatie van de onrechtmatige en/of strafbare inhoud (URL),
  • een beschrijving waarom de inhoud volgens de melder onrechtmatig en/of strafbaar is,
  • een motivering waarom XSTOCLOUD wordt benaderd als meest geschikte tussenpersoon om op te treden,
  • een expliciete vrijwaring tegen aanspraken van de inhoudsaanbieder ten gevolge van het nemen van maatregelen ter afhandeling van de melding.
  • De melding dient gemaild te worden naar abuse@xstocloud.nl.
  • De melder is verantwoordelijk voor een juiste en volledige melding.

Behandeling melding
Nadat XSTOCLOUD de NTD-melding ontvangen heeft, zal XSTOCLOUD binnen twee werkdagen inhoudelijk reageren op de melding en aangeven welke van onderstaande opties van toepassing is. XSTOCLOUD kan besluiten een derde partij te verzoeken de melding inhoudelijk te beoordelen, in gevallen waarvan vermoed wordt dat blootstelling aan de inhoud schadelijk is voor XSTOCLOUD of de beoordelende XSTOCLOUD-medewerker. De persoonlijke gegevens van de melder en inhoudsaanbieder worden in deze gevallen niet aan de derde partij verstrekt. Bij het leveren van informatie aan de melder en/of de inhoudsaanbieder worden de persoonlijke gegevens van de melder of inhoudsaanbieder niet zonder toestemming verstrekt. Indien XSTOCLOUD of de derde partij constateert dat dat wat gemeld is:

 • wel onmiskenbaar onrechtmatig en/of onmiskenbaar strafbaar is en bij XSTOCLOUD bekend is dat er een opsporingsbelang is om de inhoud toegankelijk te laten, zal XSTOCLOUD niet overgaan tot het ontoegankelijk maken van de inhoud. De melder wordt hierover door XSTOCLOUD geïnformeerd.
 • wel onmiskenbaar onrechtmatig en/of onmiskenbaar strafbaar is en er sprake is van een noodsituatie die geen verder uitstel rechtvaardigt, zal XSTOCLOUD onverwijld overgaan tot het ontoegankelijk maken van de inhoud wanneer dat proportioneel mogelijk is. De inhoudsaanbieder en melder worden hierover door XSTOCLOUD geïnformeerd.
 • wel onmiskenbaar onrechtmatig en/of onmiskenbaar strafbaar is zal XSTOCLOUD de inhoudsaanbieder over de melding informeren en deze verzoeken binnen twee werkdagen de inhoud ontoegankelijk te maken. De melder wordt hierover door XSTOCLOUD geïnformeerd. Indien de inhoudsaanbieder:
  • wel binnen twee werkdagen over is gegaan tot het ontoegankelijk maken van de inhoud, zal XSTOCLOUD de melder hierover informeren.
  • niet binnen twee werkdagen over is gegaan tot het ontoegankelijk maken van de inhoud en XSTOCLOUD informeert dat er een opsporingsbelang is om de inhoud toegankelijk te laten, zal XSTOCLOUD niet overgaan tot het ontoegankelijk maken van de inhoud. De melder wordt hierover door XSTOCLOUD geïnformeerd.
  • niet binnen twee werkdagen over is gegaan tot het ontoegankelijk maken van de inhoud, zal XSTOCLOUD daartoe overgaan wanneer dat proportioneel mogelijk is. De inhoudsaanbieder en melder worden hierover door XSTOCLOUD geïnformeerd.
  • niet onmiskenbaar onrechtmatig en/of onmiskenbaar strafbaar is dan zal XSTOCLOUD de inhoudsaanbieder informeren over de melding. De melder wordt hierover door XSTOCLOUD geïnformeerd.

Overige Abuse
Voor schendingen van de AUP anders dan onrechtmatige en/of strafbare inhoud op internet geldt onderstaande procedure.

Abuse met klacht
Een klacht bij XSTOCLOUD dient de volgende informatie te bevatten, om in behandeling genomen te kunnen worden:

 • vermelding dat de melding een abuseklacht betreft,
 • de contactgegevens van de melder,
 • een beschrijving van de abuse,
 • de gegevens die XSTOCLOUD nodig heeft om de abuse te kunnen verifiëren, bijvoorbeeld IP-adressen, logs, etc.

De abuseklacht dient gemaild te worden naar abuse@xstocloud.nl.

Behandeling klacht
Nadat XSTOCLOUD de abuseklacht ontvangen heeft, zal XSTOCLOUD binnen twee werkdagen inhoudelijk reageren op de melding. XSTOCLOUD biedt zoveel mogelijk medewerking aan de klagende partij om de klacht zo goed mogelijk te onderzoeken. Daarbij worden geen vertrouwelijke gegevens verstrekt. Wanneer een klacht terecht blijkt te zijn kan XSTOCLOUD besluiten de dienst aan de veroorzaker op te schorten, tot er overleg heeft plaatsgevonden tussen de betrokken gebruiker en een medewerker van XSTOCLOUD. Indien dit overleg niet tot een voor XSTOCLOUD bevredigende oplossing leidt, kan XSTOCLOUD besluiten de dienst aan de gebruiker met onmiddellijke ingang te staken en de met de gebruiker gesloten overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Abuse zonder klacht
Wanneer XSTOCLOUD gedragingen constateert die in strijd zijn met de AUP, kan XSTOCLOUD besluiten de dienst aan de veroorzaker op te schorten, tot er overleg heeft plaatsgevonden tussen de betrokken gebruiker en een medewerker van XSTOCLOUD. Indien dit overleg niet tot een voor XSTOCLOUD bevredigende oplossing leidt, kan XSTOCLOUD besluiten de dienst aan de gebruiker met onmiddellijke ingang te staken en de met de gebruiker gesloten overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Wijziging
XSTOCLOUD behoudt zich het recht voor aan de hand van maatschappelijke en technische ontwikkelingen deze Abuse Policy eenzijdig te wijzigen.